روز جهانی ایدز سال ۲۰۲۳ در جهان با شعار „بگذارید جمع رهبری کند“ آغاز می شود

 

 

شعار روز جهانی امسال را به بیانی دیگر می توان اینگونه تفسیر کرد:

بگذارید برای امکان پذیر شدن پیشگیری اثربخش و همچنین همکاری با بیماران مبتلا به اچ آی وی، فقط زیر پوشش کار جمعی به موفقیت دست یابیم.

اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر) هر سال را روز جهانی ایدز نامیده اند و هر ساله برای این روز شعار خاصی نیز در نظر گرفته می شود. روز جهانی ایدز در گرو خدماتی است از جمله مسئولیت پذیری در سیاست کشور، نقش رسانه ها و اقتصاد و جامعه است. دراین روز به سراسر جهان همچنین اروپا وآلمان یاد آوری می شود که ویروس اچ آی وی هنوز به مدت دراز و نامعلومی چیره نشدنی و باقی مانده است. همچنین لازمست که در همه جا تمامی افزار و منابع برای پیشگیری ، آموزش و درمان و نیز کمک به مبتلایان در دسترس قرار گرفته شود، تا بیماران به زندگی واقعی شان تمرکز داشته و آن را ادامه دهند.

در بین همه جوامع بشری عدم آشنایی و نداشتن آگاهی ازپدیده های متفاوت، بویژه با مسائلی که از قبیل بیماری های مزمن و کشنده آمیخته باشد، طبیعی ست که اجتماع دروهله اول باعکس العملی توام با ترس ونگرانی مواجه میشود. تا کنون ۴۲ سال است که از تاریخ پدیده این بیماری می گذرد و نگون بختانه در جامعه ایران، ابتلا به ویروس اچ آی وی هر روزه فرا گیرتر میشود و از سویی دیگر به یک تابو نیز تبدیل شده است. بسیاری از انسانها بر این گمانند که اچ آی وی به جامعه شان زیان وارد می کند، زیرا از دیدگاه آنان این ابتلا در بین بیماران معتاد به مواد مخدر، روسپی ها، همجنس گرایان و ترنسسکشوال ها دیده می شود. زیرا به اعتقاد بسیاری شیوه های زندگی این نامبردگان غیرعادی وغیراخلاقیست. درحالی که تعداد تخمینی این اقشار نام برده درصد بسیار کمی را در جامعه تشکیل می دهد. ابتلا به ویروس اچ آی وی شامل تمامی مردم جامعه می باشد و به قشر خاصی نیز تعلق ندارد. حال این عقاید چه اخلاقی و یا به ظاهر برخی غیراخلاقی، خواه چه به دلیل کم اندیشی و عاقبت آن، فقدان آگاهی رسانی یا به سبب تجاوز جنسی، در هر حال این یک مشکل اجتماعی است.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب

Daily, active fight against stigma and discrimination of people living with HIV and AIDS-sufferers

World AIDS Day 2023 – “Let communities lead“

HIV education, prevention and treatment are rights for all people.
Avoiding stigmatization & discrimination enables every person to use these rights.

Kiumars Seraj Elahy.


Aids IranMeanwhile, more than 42 years have passed since AIDS was recognized as a disease (1 December 1981) and, unfortunately, still many people become infected with HIV in the Iranian society.

HIV and AIDS in Iran continues to be a social taboo.
There is no explanation, neither on the radio or on television, nor on billboards or in other printed media. In the schools, subjects such as sex, contraception or AIDS simply do not exist.
All people know about it, they learn today from the Internet.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب

Täglicher, aktiver Kampf gegen Stigmatisierung & Diskriminierung von HIV-Positiven und AIDS-Erkrankten

Welt-Aids-Tag 2023 – „Lasst die Communities führen“

HIV-Aufklärung, -Prävention und -Behandlung sind Rechte für alle Menschen.
Vermeiden von Stigmatisierung & Diskriminierung ermöglicht jedem Menschen, diese Rechte zu nutzen. Kiumars Seraj Elahy

Aids IranInzwischen sind über 42 Jahre seit der Erkennung von AIDS als eigenständige Krankheit vergangen (1. Dezember 1981) und leider infizieren sich noch immer viele Menschen in der Iranischen Gesellschaft mit HIV.

HIV und AIDS sind im Iran nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu.
Es gibt keine Aufklärung, weder im Radio oder  im Fernsehen, noch auf Plakaten oder in sonstigen gedruckten Medien. In den Schulen existieren Themen wie Sex, Verhütung oder Aids einfach nicht.

Alles was die Menschen darüber wissen, erfahren sie heutzutage aus dem Internet.

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب