مرگ 39 نفر در کمپ‌های ترک اعتیاد

معتادین در اردو گاه های اجباری علاقه ای به ترک اعتیاد ندارند

آيا وجود كمپ‌های درمان اعتياد محرك‌ها لازم است يا خير و اگر اين كمپ‌ها را نداشته باشيم چه جايگزينی وجود دارد؟ به هر حال امروز تعدادی از معتادان به محرك‌ها به اين كمپ‌ها مراجعه ميكنند و در حالی كه خانواده اين معتادان به علت تبعات مصرف محرك‌ها بسيار تحت فشار هستند، وجود اين كمپ‌ها و درمان‌های ارائه شده، حداقل اين فايده را برای خانواده دارد كه ميتواند در مدت بستری معتاد در كمپ، نفس دوباره‌يی بكشد

اما درباره سوال شما نسبت به قطعی بودن نتيجه درمان معتادان به محرك‌ها بايد گفت كه پاسخ منفي است و به همين دليل هم طی يك سال گذشته تعداد مراجعان به كمپ‌های درمان مصرف محرك‌ها افزايش كمی داشته است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب