راهنمای تندرستی و حقوق شما در آلمان

STI-Broschuere 2012-07-01 - Titelseiteاین دفترچه حاوی راهنمایی ها وآدرس های بسیاری در زمینه بهداشت و تندرستی، برای تمامی هموطنان گرامی ساکن آلمان وهمچنین مهاجرین ایرانی وافغانی که تاکنون با وضیعت اقامت نامعینی دراین کشور بسرمیبرند جهت پیشگیری، معاینه ویا درمان بیماریهای آمیزشی وغیرآمیزشی، حاملین ویروس اچ.آی.وی و هپاتیت سی تهیه شده است

بخش دوم مربوط به پیشگیری حاملین و ناقلین این ویروسها به افراد دیگر، بویژه در زمان بارداری و زایمان بانوان به نوزادانشان میباشد

 بخشهای دیگر آن شامل حقوق انسانی واجتماعی در کشورآلمان از جمله حق اقامت، درمان، کار، تحصیل وهزینه امرار معاش برای اشخاص بیکار و معلول، ناشی از بیماریهای پیشرفته میشود

دفترچه راهنمای تندرستی شما و حقوق شما          کیومرث سراج الهی