Supervised injectable heroin or injectable methadone
هروئین درمانی

Supervised injectable heroin or injectable methadone versus optimised oral methadone as treatment for chronic heroin addicts in England after persistent failure in orthodox treatment (RIOTT): a randomised trial

Source: The Lancet

تجویز هروئین برای معتادان خیابانی باعث کاهش مصرف داروها درسطح خیابان شده است 

   محققان انگلیسی: تجویز هروئین به معتادانی که نمی توانند اعتیاد خودراترک کنند باعث محافظت آنها از خطرات داروهایی که درسطح خیابان تزریق میشوند شده است(جرائم- بیماریهایی که ازراه سرنگ گسترش می یابند-وزندگی غیربهداشتی). در ۱۰%موارد معتادانی هستندکه به داروی استاندارد ضد اعتیاد یعنی متادون جواب نمی دهند اینها شانس کمتری برای محافظت از داروهای تزریقی درسطح خیابان دارند. برای اینها “کلینیک های هروئین درمانی ” حداقل می تواند آنها را از خیابان به دور نگه دارد. بهرحال مشتریان این کلینیک ها معتادانی هستندکه که ترک دادن آنها بسیار مشکل است( گفته های دکترلندن که رهبری این مطالعه را برعهده داشته است). این گروه سخت مثل تانکر نفتی هستندکه هرلحظه احتمال آتش سوزی آن است و سئوال تحقیق این بودکه آ یا میتوان احتمال این اتفاق وحشتناک را صفر کرد جواب “بله” بود

روش تجویز هروئین به این گروه : ۱۲۷ معتادبه کلینیک دعوت شدند و هروئین تزریقی یا متادن تزریقی یا متادون خوراکی گرفتند( ۲ دسته از افراد مورد مطالعه ایجادشد).این گروه قبل از تحقیق بطور روزانه از داروهادرسطح خیابان استفاده میکردند. دردسته ای که باهروئین تزریقی حمایت شدند بعداز ۶ماه از تحقیق ۱۰۱نفراز آنها هیچ نشانه یا عوارضی از داروهای مصرفی درخیابانها نشان ندادند و آزمایش ادرار آنها هم از لحاظ فرآورده های هروئینی رایج درخیابانها منفی بود.نتیجه این بود که دو سوم بیماران بهبود بافته بودند. در دسته ای که با متادون(چه تزریقی وچه خوراکی)حمایت شده بودند میزان بهبودی بیماران یک سوم بود. مطالعه برای ۲ سال ادامه پیدا کرد. تعدادی از این بیماران توانستند روابط خود رابا خانواده شان برقرار کنند و تعدادی حتی شغل پیدا کردند . یعنی علاوه بر بهبود وضعیت بدنی بیماران توانستند درجامعه هم سرشان را بالا بگیرند

استاندارد دارویی برای ترک هروئین متادون است ولی بهر حال در روش ترک دادن با متادون تعدادی جواب نمی دهند (۱۰% موارد) ودوباره اعتیادشان را ازسر میگیرند. حتی قبل ازاین مطالعه هم تعدادی مطالعات وجود داشتندکه نتیجه گرفته بودند برای کسانی که به متادون جواب نمی دهند میتوان از هروئین استفاده کرد. ولی متقاعدکردن جامعه علمی دراین باره مشکل است .یک علت نبود تست های ادراری قابل اعتماد ورضایت بخش است که بتواند بین هروئین مصرفی در سطح خیابانها و هروئین تجویزی در کلینیک افتراق بگذارد. نتیجه کلی : میتوان از هروئین برای ترک دادن بیمارانی که به متادون جواب نمی دهند استفاده کرد

تنها چندکشور در اروپا از هروئین برای درمان معتادان استفاده میکنند و در آمریکا این درمان از قبل از جنگ جهانی اول تا کنون ممنوع وغیر قانونی است

بعضی از صاحبنظران مخالف این درمان میگویند این کار مثل اینست که بگویند یک بیمار الکلیک است وبرای ترک دادن- به وی ویسکی بدهیم ولی محققان این مطالعه این مقایسه را غلط میدانند و میگویند این معتادان بهر حال دارند زجر میکشند وجامعه دوروبرآنها هم دارند زجر میکشند و ما این مشکلات راکمتر کردیم وحتی تعدادی را به جامعه وخانواده برگرداندیم وحتی تعدادی شغل هم پیداکردند