مدارک

!!خواهشمندم روی عکس ها کلیک کنید !!

مشاورین کارآموخته، آماده به خدمت

دفترچه راهنمای تندرستی شما و حقوق شما

تست اچ آی وی – بدون نام و نشانی در برلین

Antiretrovirale Therapie (ART) 1394 - درمان اچ آی وی و لیست داروها

تاریخچه ایدز

سیستم بیمه درمانی در آلمان

معلولین و تقاضای صدور کارت با علائم ویژه

The People Living with HIV Stigma Index - (published February 2008)