HIV & Vergewaltigung
اچ آی وی از طریق تجاوز جنسی

 male-rape-victim-uganda-007زمانیکه یک زن یا یک مرد مورد تجاوز قرار می گیرند. دراین موارد چه باید کرد؟

“دانشجوی دختری در هند توسط چند مرد مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و پس از آن هم به شدت کتک زده می شود.”این از آن دست خبرهایی است که هر از گاهی در رسانه ها پررنگ می شوند. ما می خوانیم ، لحظه ای متاثر می شویم اما می گذریم. چه کمکی می توانیم کنیم. چه کاری از دستمان بر می آید برای فردی که این چنین آسیب دیده است

continue reading / weiterlesen / ادامه مطلب