ورود کاندوم به ایران کالای”غیرضرور و لوکس”ممنوع شد

Kondome2عبرت نیوز: حافظ بهداشتی کاندوم به عنوان یکی از کالاهای “غیرضرور و لوکس”، با تصویب جدید دولت، ثبت سفارش وارداتش به کشور ممنوع شده است

به گزارش عصر ایران، معلوم نیست که محافظ بهداشتی اساساً به چه دلیل در فهرست کالاهای غیرضروری قرار داشته و مهمتر از آن، به چه دلیل وارداتش به کشور ممنوع شده است. در این باره می توان به چند دلیل احتمالی اشاره کرد و بر هر یک از این دلایل، نقدهایی نیز وارد است

نخست اینکه، ممکن است مسئولان دولتی، واردات محافظ بهداشتی را با هدف پیشبرد سیاست افزایش جمعیت در کشور، ممنوع کرده باشند. اگر چنین باشد، باید گفت افزایش جمعیت، اگر قرار است سیاستی اقناعی باشد، باید با “مجاب کردن” شهروندان به زاد و ولد بیشتر اجرا شود. عبرت نیوز

راهنمای تندرستی و حقوق شما در آلمان

STI-Broschuere 2012-07-01 - Titelseiteاین دفترچه حاوی راهنمایی ها وآدرس های بسیاری در زمینه بهداشت و تندرستی، برای تمامی هموطنان گرامی ساکن آلمان وهمچنین مهاجرین ایرانی وافغانی که تاکنون با وضیعت اقامت نامعینی دراین کشور بسرمیبرند جهت پیشگیری، معاینه ویا درمان بیماریهای آمیزشی وغیرآمیزشی، حاملین ویروس اچ.آی.وی و هپاتیت سی تهیه شده است

بخش دوم مربوط به پیشگیری حاملین و ناقلین این ویروسها به افراد دیگر، بویژه در زمان بارداری و زایمان بانوان به نوزادانشان میباشد

 بخشهای دیگر آن شامل حقوق انسانی واجتماعی در کشورآلمان از جمله حق اقامت، درمان، کار، تحصیل وهزینه امرار معاش برای اشخاص بیکار و معلول، ناشی از بیماریهای پیشرفته میشود

دفترچه راهنمای تندرستی شما و حقوق شما          کیومرث سراج الهی